Servicii oferite


CCEM concepe, proiectează și implementează soluții integrate, pe întreaga perioadă de planificare și finanțare a proiectului, cuprinzând următoarele categorii de servicii adresate atât clienților din sectorul public, cât și celor din sectorul privat. 

 

Consultanță tehnică, economică și finanțarea proiectelor

Specialiștii CCEM elaborează proiecte sustenabile în baza unor analize tehnice și financiare cuprinzătoare, oferind asistență și îndrumare pentru realizarea unor investiții eficiente și de succes.

Consultanță tehnică

 • Audituri Energetice: Realizarea de audituri energetice atât pentru clădiri, cât și pentru procese industriale, identificând posibilitățile de îmbunătățire a eficienței energetice prin soluții energetice durabile;
 • Analize de optimizare a proceselor: Evaluarea și optimizarea proceselor pentru o eficiență sporită;
 • Expertiză tehnică: Evaluarea de către experți a stării tehnice a construcțiilor (ex. nivelul de rezistență și stabilitate, etc.);
 • Verificări tehnice, inspecții și testări: Diferite proceduri pentru evaluarea viabilității proiectului;
 • Urmărirea comportării în timp a construcțiilor și a terenurilor;
 • Evaluarea potențialului de reducere a emisiilor de GES (Gaze cu efect de seră);
 • Amprenta de carbon pe întreg ciclul de viață;
 • Studii Geologice, Geotehnice și Hidrogeologice;
 • Documentații de licitație și suport în achiziții: Elaborarea și gestionarea documentației de licitație și oferirea de asistență în procesele de achiziții publice.

Consultanță economică și finanțarea proiectului

 • Studii privind viabilitatea investiției: Realizarea de evaluări cuprinzătoare, incluzând: Studii de soluție (analize de opțiuni tehnice); Studii de oportunitate, pre-fezabilitate și fezabilitate, DALI; Analiza Cost-Beneficiu (ACB), analiza de risc; Evaluarea Impactului asupra Mediului și Social (EIMS) conform standardelor BERD, BEI și BM; s.a.m.d;
 • Modelare și analiză financiară: Dezvoltarea de modele financiare dedicate și efectuarea unei analize financiare detaliate pentru a evalua fezabilitatea și performanțele proiectului;
 • Strategii de gestionare a riscurilor: Elaborarea de strategii pentru a reduce riscurile financiare și operaționale asociate proiectelor din domeniile energie și mediu;
 • Analize de piață și evaluarea oportunităților: Realizarea de studii de piață și evaluarea oportunităților în sectoarele energetic și de mediu pentru a acorda asistență în luarea unor decizii de investiții informate;
 • Cereri de finanțare pentru proiecte: Acordarea de consultanță în pregătirea sau evaluarea cererilor de finanțare.


Consultanță instituțională

 

La CCEM, serviciile noastre de consultanță instituțională, oferite la nivel național, regional și local, se concentrează pe:

 • Dezvoltare și implementare de politici: Elaborarea și implementarea politicilor energetice și de mediu aliniate cu agendele naționale / regionale / locale.
 • Planificare strategică și asistență: Îndrumare și asistență în vederea elaborării strategiilor de dezvoltare durabilă din domeniile energie și mediu adaptate diferitelor contexte (cum ar fi securitatea energetică, siguranța aprovizionării cu utilități și resurse, utilizarea eficientă a resurselor primare, prognozele energetice și/sau de emisii, inventarele de emisii, planuri de acțiune, ghiduri, etc.).
 • Conformarea legislativă: Asistență în vederea conformării cu reglementările din domeniile energie și mediu.
 • Dezvoltarea capacității instituționale și instruire: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe pentru gestionarea eficientă a energiei și protecția mediului.
 • Implicarea părților interesate și informarea publicului: Facilitarea angajamentului local și dezvoltarea campaniilor de conștientizare a publicului pentru acceptarea proiectelor sustenabile.
 • Inițiative de promovare: Implicarea în eforturile de promovare a practicilor sustenabile în domeniul energiei și mediului, prin colaborare cu părțile interesate, creșterea nivelului de înțelegere, etc.
 • Diligență corespunzătoare: Realizarea de evaluări riguroase legate de proiecte energetice și de mediu. Acestea implică verificări amănunțite care pot asigura reducerea riscurilor și alinierea cu cele mai bune practici, conformarea cu reglementări și standardele de sustenabilitate.

 

Consultanță comercială

 

Serviciile de consultanță comercială în domeniile energiei și mediului au la bază experiența acumulată în furnizarea de soluții personalizate pentru întreprinderi și organizații.
Aceste servicii sunt concepute pentru a sprijini întreprinderile și organizațiile în luarea unor decizii informate, în optimizarea funcționării lor și alinierea cu obiectivele de sustenabilitate.
Acestea includ adesea:

 • Analiza eficienței energetice
 • Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) și managementul mediului
 • Integrarea Energiei Regenerabile
 • Conformarea cu legislația primară și secundară
 • Analize de piață și dezvoltarea de strategii
 • Evaluarea și managementul riscurilor
 • Evaluare și planificarea implementării tehnologiei

De asemenea, experții noștri analizează diverse tipuri de contracte, cum ar fi: Contractele de Achiziție de Energiei (PPA); Contractele de Performanță Energetică (EPC); Contractele pentru Diferențe (CfD); Scheme tip tarif reglementat (Feed-in Tariffs); și modele de proprietate: Construiește-Exploatează-Transferă (BOT) și Construiește-Deține-Exploatează-Transferă (BOOT), asigurându-se că sunt aliniate cu obiectivele proiectului și cu reglementările în vigoare.

Avize și acorduri

 

CCEM are capacitatea de a furniza întreaga documentație necesară pentru emiterea avizelor / acordurilor / autorizațiilor pentru proiecte noi sau pentru proiecte de retehnologizare/modernizare, incluzând:

 • Formulare: Elaborarea documentației / Completarea formularelor specifice pentru tipul de autorizații necesare (ex. autorizația de funcționare; de construcție (DTAC) sau demolare (DTAD); de organizare a execuției (DTOE); securitate la incendiu (ISU); de mediu; integrată de mediu; certificatul de urbanism; avizele de utilități – gestionare a apei, alimentarea cu energie electrică, gaz; avizul sanitar; avizul ISC; avize din partea structurilor speciale – Autoritatea aeronautică; etc.);
 • Planuri și analiza sitului/terenului: Planuri detaliate ale amplasamentului proiectului, infrastructura, utilitățile și modul de utilizare/gestionare a terenului. Pentru proiectele de retehnologizare/modernizare, planurile vor include condițiile existente ale sitului;
 • Evaluări ale Impactului Asupra Mediului (EIM) / Evaluări ale Impactului Asupra Mediului și Social (EIMS): Rapoarte care evaluează efectele potențiale asupra mediului (aer, apă, sol) și biodiversitate. Pentru proiectele de retehnologizare/modernizare, pot fi necesare evaluări ale contaminării existente și planuri de remediere, ecologizare propuse.
 • Conformarea cu reglementările în vigoare: Dovezi ale conformării cu reglementările locale, naționale și europene referitoare la standardele de mediu, utilizarea terenurilor, urbanism și siguranță.
 • Plan de remediere și ecologizare (pentru proiectele de retehnologizare/modernizare): Dacă proiectul implică un sit anterior contaminat, vor fi elaborate planuri care prezintă modul în care contaminarea va fi abordată și atenuată.
 • Rapoarte ale consultării publice: Dovada implicării comunității și a consultărilor publice referitoare la proiect, în special pentru cele care afectează comunitatea locală.
 • Studii sau Rapoarte suport: Orice studii suplimentare, rapoarte sau analize solicitate de autoritățile de reglementare pentru a evalua impactul proiectului.

Aceste documentații sunt cruciale pentru autoritățile de reglementare pentru a evalua și aproba proiectele, asigurând conformitatea cu legile, standardele de mediu și reglementările de siguranță.

Inginerie (proiecte tehnice și detalii de execuție)

 

Serviciile de inginerie CCEM, pentru proiecte noi | proiecte de retehnologizare/modernizare, sunt furnizate atât clienților din țară, cât și internaționali și includ:

 • Proiectare de bază: Elaborarea unor concepte inițiale aliniate cu cerințele clientului și standardele din industrie.
 • Experiență în proiectarea de detaliu: Elaborarea de planuri cu detalii de execuție.
 • Concordanță transfrontalieră: Asigurarea conformării proiectelor tehnice și detaliilor de execuție atât cu reglementările și standardele interne, cât și externe.
 • Soluții inovatoare și sustenabile: Implementarea tehnologiilor de ultimă generație, LCT, ecologice (ex. SRE).
 • Abordare centrată pe client: Adaptarea proiectării pentru a satisface nevoile specifice clientului, optimizând în același timp eficiența energetică și reducând impactul asupra mediului.

Activitatea de proiectare este susținută de diverse programe informatice de inginerie cum este PV Design, Thermoflow, 3D (ex. EPLAN, PSS®E, etc.), tehnologii GIS și GPS, sporind performanța și eficiența experților ccem2.
Specialiștii noștri încep proiectarea de la zero pentru investiții noi sau elaborează documentația pentru proiecte de as-built / retehnologizare / modernizare ale unor industrii/infrastructuri existente, extinzând astfel serviciile noastre pentru elaborarea PUG (Plan Urbanistic General), PUZ (Plan Urbanistic Zonal), PUD (Plan Urbanistic Detaliat) și Planuri de Amplasament .

Management de proiect și asistență tehnică la implementare

 

Managerii noștri de proiect certificați au abilitatea de a adapta soluții pentru a satisface nevoile specifice ale clienților, asigurând livrarea în timp util și cost-eficientă a proiectului, folosind platforma informatică Microsoft Project.
Serviciile de management de proiect sunt furnizate pentru a optimiza sistemele energetice și sustenabilitatea mediului. Experiența noastră se întinde pe mai multe domenii, inclusiv managementul sistemelor energetice, managementul integrat al deșeurilor, managementul clădirilor, al sistemelor de contorizare inteligentă, optimizarea utilizării terenurilor, gestionarea riscurilor și altele.
În plus, managerii noștri de proiect mențin relații strânse cu clientul, oferind asistență tehnică pe parcursul implementării proiectului, în relația cu contractantul general.